8 powodów dla których warto prowadzić bloga / 8 reasons why it is worth to write a blog

poniedziałek, 11 września 2023

 

7 powodów dla których warto prowadzić bloga 7 reasons why it is worth write a blog
Wiele blogów wspomina o finansowych benefitach płynących z prowadzenia bloga. Ja chciałabym przedstawić Wam zalety, które Was wzbogacą za sprawa prowadzenia bloga, ale nie finansowo . Dzięki prowadzeniu bloga: 

Many blogs mention the financial benefits of blogging / vlogging. I would like to present you the advantages that blogging will enrich you but not financally. Thanks to blogging : 

1. Rozwiniesz się w pisaniu

Za sprawa bloga wzbogacamy nie tylko swój słownik, ale z czasem pisanie tekstów stanie się coraz łatwiejsze. Jeżeli mieszkasz za granica to blog pomoże Ci w zapamiętaniu pisowni w języku polskim. Blog może Ci pomoc w utrwalaniu czy też rozwijaniu Twojego słownika w obcym języku przez blogowanie w innym języku np angielskim.

 

1. You will develop in writing

Thanks to the blog, we not only enrich our vocabulary, but over time writing texts will become easier and easier. If you live abroad, writing a blog will help you remember writing in Polish. A blog can help develop your vocabulary in a foreign language by blogging in another language like English.


2. Nauczysz sie samodyscypliny

Prowadzenie bloga wymaga zorganizowania swojego czasu, tak aby post się mógł pojawić. Samo prowadzenie organizatora i zapisanie 'post w środę' nie wystraczy. Trzeba samodyscypliny, aby ten post powstał i pojawił się na blogu.


2. You will learn self-discipline

Writting a blog requires organizing your time so that the post can appear. Just having an organizer and writing down ' new publication on Wednesday' is not enough. It takes self-discipline to create this post and appear on a blog.

3. Samorozwój

Dzięki prowadzeniu bloga rozwijasz wiele umiejętności między innymi takie jak: wyszukiwanie informacji-researchkreacja posta, umiejętności fotograficzne (jeśli robisz zdjęcia), analityka-analizujesz swoja publiczność, umiejętności filmowania, jeśli robisz filmy na YouTube itd. Prowadzenie bloga może mieć też duży wpływ na dobry humor, robimy to co lubimy wiec czujemy się szczęśliwi.3. Self-development
By writing a blog, you develop many skills, including searching information - research,
post creation, photography skills (if you take photos), analytics - you analyze your audience, filming skills if you make videos on YouTube, etc. Writing a blog can also have a big impact on your good mood, we do what we like, so we feel happy. 


4. Pomagasz łodzią


Nie raz szukałam informacji na blogach na nurtujące mnie pytanie.
 Prowadząc bloga pomagasz ludzia dobrze jesc ,jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem, dokonać przemyślanych zakupów, jeżeli piszesz o swoich rozsądnych zakupach, wybrać pielęgnację, jeżeli dzielisz się swoja wiedza o kosmetykach pielęgnacyjnych albo  pomagasz im nie czuc sie samotnie. 


4. You help 

I have often looked for information on blogs to answer a question that bothered me. By writing a blog, you help people eat well, if you are interested in healthy eating, make thoughtful purchases, if you write about your responsible purchases and skincare, if you share your knowledge about skincare cosmetic or you just help them not feel alone. 

5. Zawierasz nowe znajomości


Czy to z innymi blogerami, vlogerami czy z osobami, które Cię obserwują zawiera się nowe znajomości. Jeżeli chcesz poznać nowych ludzi, to zdecydowanie przez internet jest to możliwe.5. You make new friends

Whether it's with other bloggers, vloggers or people who follow you, you make new friends. If you want to meet new people, it is definitely possible by the Internet.


6. Możesz nauczyć się dokonywania wyborów


Czasem zdarza się,
 że otrzymuje się maile z propozycja współpracy. Dzięki temu, że blog jest Twój to Ty decydujesz, uczysz się czy faktycznie tę współpracę chcesz podjąć. To jak ze sklepami one istnieją, ale nie musisz do nich iść, no chyba że do tych z żywnością.
6. You can learn to make choices

Sometimes you receive e-mails with proposition of cooperation. Thanks to the fact that the blog is your, you decide and learn if you actually want to cooperate. It's like with stores, they exist, but you don't have to go to them, except grocery. 

7. Samokontrola


Robiąc
 sobie zdjęcia lub video masz możliwość obserwacji samego siebie z innej perspektywy i pracy nad sobą. Kiedy się nagrywasz widzisz jak gestykulujesz, w jaki sposób się wypowiadasz, jak wyglądasz w obiektywie itd. To sprawia, że możesz popracować nad tym co niekoniecznie Ci się podoba w Tobie samym. Możesz tez zaobserwować zmiany zdrowotne swojego ciała itp.
7. Self-control

By taking photos or videos, you have the opportunity to observe yourself from a different perspective and work on yourself. When you record yourself, you can see how you gesture, how you speak, how you look in the camera, etc. This allows you to work on what you don't necessarily like about yourself. You can also observe health changes of your body, etc.

8. Oczywiscie wspomnienia ! 

Prowadzenie bloga to kolekcjonowanie milych wspomnien. 


8. Of course memories!

Writing a blog is collecting good memories.Miłego wieczoru,
Aga
Prześlij komentarz

Dziekuje za komentarz.

© bez x pomyslu. Design by FCD.